Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 40/RMČ/2006

k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 21. 10. 2006 ve výši dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

předložit schválení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 21. 10. 2006 na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS, KT

Příloha č. 2

V souladu s prováděcím předpisem NV č. 37/2006 o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva je stanovena měsíční odměna:

členům rady 2 200 Kč

předsedům výborů a komisí 2 020 Kč

členům výborů, komisí, zvláštních orgánů 1 730 Kč

ostatním členům zastupitelstva    740 Kč