Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 41/RMČ/2006

k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2007, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v  jiném obdobném poměru dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předložení Zastupitelstvu městské části Praha 14 materiál k výše uvedené věci

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS