Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 42/RMČ/2006

k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2007 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

výši odměn pro matrikářky za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2007 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. b e r e n a v ě d o m í

výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

  1. 1. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

    zabezpečit dle bodu I. tohoto usnesení poskytování odměn matrikářkám v roce 2007, dle přílohy č. 1

    T: 1. 1. 2007
  2. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

    předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na výši odměn pro jeho oddávající členy

    T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý, Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, KT