Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 45/RMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančního daru Domovu svatého Josefa


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Domovu svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. Oblastní charity Červený Kostelec

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 6.000 Kč s Oblastní charitou Červený Kostelec na provoz střediska Domov svatého Josefa v  Žirči u Dvora Králové n. L.

T: 15. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ, OESM