Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 47/RMČ/2006

k návrhu na uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. na základě veřejné zakázky malého rozsahu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít výše uvedenou smlouvu

T: 31. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS