Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 48/RMČ/2006

k návrhu na úpravu Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2007

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění upravených Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na internetové stránce městské části Praha 14 k 1. 1. 2007

T: 31. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s