Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 55/RMČ/2006

k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 30.671 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím smluvní pokuty ve výši 30.671 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o neodsouhlasení prominutí smluvní pokuty ve výši 30.671 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9

T: 31. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce