Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 68/RMČ/2006

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pokládky kabelů rozvodné sítě VN a NN v Hostavicích do pozemků, které jsou ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pokládky kabelů rozvodné sítě VN a NN do pozemků parc. č. 947, 948, 949, 950 a 993, k. ú. Hostavice, které jsou ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 (příloha č. 5)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pokládky kabelů rozvodné sítě VN a NN do pozemků, které jsou ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

T: 31. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic