Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 69/RMČ/2006

k návrhu na prodloužení termínu dokončení díla "úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s prodloužením termínu dokončení díla "úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část" do 31. 3. 2007

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část" na prodloužení termínu do 31. 3. 2007

T: 15. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR