Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 71/RMČ/2006

k návrhu dodatku č. XII ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta, spol. s r. o. na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. XII ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta, spol. s r. o. na rok 2007 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě poté, kdy příslušné finanční prostředky, uvedené v dodatku budou schváleny v rámci rozpočtu na rok 2007 Zastupitelstvem městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedeného dodatku

T: 31. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí:M. Delta, s. r. o., OESM, OSVZ