Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 72/RMČ/2006

k návrhu na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 173.000 Kč na pokrytí provozních nákladů Domu sociálních služeb provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2006

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 173.000 Kč na pokrytí provozních nákladů Domu sociálních služeb provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2006 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OESM