Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 28/RMČ/2007

k návrhu na schválení metodického pokynu k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

metodický pokyn k vymáhání pohledávek ze dne 1. 11. 2006

II. s c h v a l u j e

metodický pokyn k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., zastoupené ředitelkou Ing. Evou Bažilovou, vydání metodického pokynu k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor

T: 31. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS