Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 37/RMČ/2007

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), že má nájemce víc bytů podle § 711, odst. 2, písm. c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 2, písm. d) obč. zák.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), že má víc bytů podle § 711 odst. 2, písm. c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 2, písm. d) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), že má víc bytů podle § 711 odst. 2, písm. c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 2, písm. d) obč. zák. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení podání výpovědi

T: 25. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS