Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 46/RMČ/2007

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním adresného záměru a uzavřením nájemní smlouvy na dočasný pronájem částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Kyje za cenu 30 Kč/m2/rok mezi městskou částí Praha 14 a paní Zdeňkou Haflantovou, bytem Peluškova 1408, Praha 9

2. se zveřejněním adresného záměru na prodej částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Kyje za cenu 3 560 Kč/m2 paní Zdeňce Haflantové, bytem Peluškova 1408, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na dočasný pronájem částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Zdeňkou Haflantovou

T: 15. 2. 2007

2. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 v k. ú. Kyje za cenu 3 560 Kč/m2 paní Zdeňce Haflantové

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic