Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 47/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 ke studii zastavitelnosti pozemku parc. č. 1288/2, 1288/3 a 1288/43 k. ú. Hloubětín situovaného mezi ul. Kolbenova a ul. Poděbradská


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou studii zastavitelnosti pozemku parc. č. 1288/2, 1288/3 a 1288/43 k. ú. Hloubětín situovaného mezi ul. Kolbenova a ul. Poděbradská

II. s o u h l a s í

s navrženým hmotovým řešením i funkčním využitím předmětného pozemku pro administrativu s byty i pro prodejnu

III. p o ž a d u j e

v dalším stupni projektové dokumentace zahrnout do řešení i kapacitní posouzení křižovatky ul. Kolbenova s ohledem na očekávaný nárůst dopravy

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 ke studii žadateli - Ackermann architekti, s. r. o.

T: 25. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD, OESM