Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 48/RMČ/2007

k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je přílohou č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit zahájení VZMR na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

T: 20. 1. 2007

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 20. 1. 2007

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením VZMR na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

T: 27. 2. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, členové hodnotící komise