Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 49/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren"

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou, která předložila nejvýhodnější nabídku a to firma: DATECO, s. r. o., IČ: 257 920 32, Koberkova 1061, Praha 9

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. vyrozumět firmy, které poslaly své nabídky, o ukončení výběrového řízení

2. zajistit uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou vítěznou firmou

T: 31. 1. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OI, KS