Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 50/RMČ/2007

k návrhu na stanovení příplatku za vedení a platových tříd ředitelům Z© a M© v souvislosti s § 123 a § 124 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 1. 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

předloľený návrh ke stanovení výąe příplatku za vedení a platových tříd ředitelům Z© a M© dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit předání podkladů ke stanovení výąe příplatků za vedení a platových tříd ředitelům Z© a M© personálnímu oddělení KT k vystavení nových platových výměrů

T: 22. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, personální oddělení KT