Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 190/RMČ/2007

k úpravě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 88/RMČ/2007, 114/RMČ/2007, 151/RMČ/2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu usnesení - 2. rozpočtové opatření na rok 2007, 3. rozpočtové opatření na rok 2007 a 4. rozpočtové opatření na rok 2007, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení - příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit příslušnou část tohoto usnesení, přiložit k původnímu usnesení dle přílohy č. 1

T: do 29. 3. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM