Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 192/RMČ/2007

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. zajištění přístřeší formou náhradního bytu v ubytovně č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku s regulovaným nájemným ve výši 41,08 Kč/m2 dle přílohy č. 1 bod A) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. přidělení bytu o velikosti 1 + 1v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 bod B) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony u:

1. přístřeší v ubytovně č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku

2. bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku s regulovaným nájemným

T: průběžně

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.