Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 202/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Kardašovská č. p. 754, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 145/RMČ/2007 ze dne 27. 2. 2007

II. s o u h l a s í

s poskytnutím přístřeší formou bytu v ulici Kardašovská č. p. 754, Praha 9 za měsíční úhradu za jeho užívání odpovídající výši doposud předepisovaného nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Kardašovská č. p. 754, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2007

2. podat soudu návrh na zastavení řízení

T: 31. 3. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel