Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 203/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky o výměře 102,90 m2 v ulici Gen. Janouška č. p. 902, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce, prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 15. 4. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce