Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 208/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "výměna stávajících oken za okna plastová M© Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) "výměna stávajících oken za okna plastová M© Paculova č. p.1115, Praha 14 - Černý Most"

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíľ sloľení je přílohou č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zahájení VZMR "výměna stávajících oken za okna plastová M© Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most"

T: 3. 4. 2007

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 3. 4. 2007

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením VZMR "výměna stávajících oken za okna plastová M© Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most"

T: 10. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise