Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 209/RMČ/2007

k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "dodávka počítačů" pro potřeby Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14

2. firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky

II. j m e n u j e

hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 30. 3. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS, členové hodnotící komise