Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 215/RMČ/2007

k návrhu na schválení instrukce QI 62-01-01 Střet zájmů


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

instrukci QI 62-01-01 Střet zájmů

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání instrukce QI 62-01-01 Střet zájmů

T: 11. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OIA