Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 216/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí daru 40 000. občanu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci ze dne 4. 4. 2007 o 40 000. obyvateli městské části Praha 14

II. s c h v a l u j e

poskytnutí daru ve výši 14 000 Kč sl. Lindě Ahneové

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy s rodiči sl. Lindy Ahneové

T: 30. 4. 2004

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : KS, OSO, OESM