Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 223/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul. a na dobu určitou 1 rok v bytě 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s nájmem bytu o velikosti:

1 + kk v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu neurčitou s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 odst. A) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 odst. B) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o souhlasu s nájmem v bytech o velikosti 1 + kk v domě č. p. 625, ul. Kardašovská a 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci