Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 232/RMČ/2007

k návrhu výběrového řízení na akci "Oprava oken, výměna za plastová ul. Rochovská 759-763, Praha 9" a na akci "Výměna vodoměrů TUV a SV, Lehovec, Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II.s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou: Harmonie Brno, s. r. o. na akci "Oprava oken, výměna za plastová ul. Rochovská 759-763, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a s firmou: Ekoservis, s. r. o. na akci "Výměna vodoměrů TUV a SV, Lehovec, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou: Harmonie Brno, s. r. o. na akci " Oprava oken, výměna za plastová ul. Rochovská 759-763, Praha 9" a Ekoservis, s. r. o. na akci "Výměna vodoměrů TUV a SV, Lehovec, Černý Most, Praha 9"

T: 20. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS