Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 236/RMČ/2007

k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 452/RMČ/2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 452/RMČ/2006 ze dne 8. 8. 2006, týkající se uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1, k. ú. Hloubětín za účelem umístění a provozování jednostranného reklamního zařízení o velikosti 9,6 x 3,6 m mezi společností outdoor akzent, s. r. o., se sídlem Karlova 27, Praha 1 a městskou částí Praha 14

II. n e s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1, k. ú. Hloubětín za účelem umístění a provozování jednostranného reklamního zařízení o velikosti 9,6 x 3,6 m mezi společností outdoor akzent, s. r. o., se sídlem Karlova 27, Praha 1 a městskou částí Praha 14

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení společnosti outdoor akzent, s. r. o. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic