Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 237/RMČ/2007

k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 77/RMČ/2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odstoupení od adresného záměru a revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 77/RMČ/2007 ze dne 30. 1. 2007, týkající se uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355, k. ú. Kyje za účelem umístění a provozování oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6 x 3, za nájemné 25 000 Kč/rok za jednu reklamní plochu, tj. za celkové roční nájemné ve výši 50 000 Kč mezi společností News Outdoor Czech Republic, s. r. o., se sídlem Starochodovská č. p. 1359, Praha 4 a městskou částí Praha 14

II. s o u h l a s í

se zveřejněním neadresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 355, k. ú. Kyje za účelem umístění a provozování reklamního zařízení za nájemné ve výši minimálně 25 000 Kč ročně za jednu reklamní plochu do velikosti 18 m2

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení provozovatelů reklamních zařízení se stanoviskem MČ Praha 14

2. zajistit zveřejnění neadresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 355, k. ú. Kyje za nájemné ve výši minimálně 25 000 Kč ročně za jednu reklamní plochu

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic