Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 247/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí daru pro Aerobic Club Chvaletická


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

žádost o finanční příspěvek ze dne 28. 3. 2007

II. s c h v a l u j e

poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč pro Aerobic Club Chvaletická

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy s Aerobic Club Chvaletická

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM