Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 250/RMČ/2007

k návrhu na zřízení příspěvkové organizace


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zřízením příspěvkové organizace, jejímž hlavním účelem bude poskytování služeb občanům městské části Praha 14 v oblasti kultury, vzdělávání, informační a sportovní

II. u k l á d á

1. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

a) předložit návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace

T: 31. 8. 2007

b) předložit návrh změn organizační struktury ÚMČ Praha 14 po vzniku příspěvkové organizace

T: 31. 8. 2007

2. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: červen 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM, KS, OIA, OŠ, OSVZ