Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 252/RMČ/2007

k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2006


Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a.s.

I. s c h v a l u j e

návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2006, dle přílohy č.1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Ing. Karel Cekota, předseda SMP-14, a. s.
Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP-14, a. s.