Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 265/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu, s rozšířením předmětu nájmu, se stavebními úpravami a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v části objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let a s rozšířením předmětu nájmu o místnost č. 39 o výměře 20 m2 v nebytových prostorách v 1. P.P. části objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účinností od 1. 5. 2007

2. s provedením stavebních úprav v místnosti č. 39 v 1. P.P. části objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle důvodové zprávy na náklady nájemce

3. s uzavřením nové smlouvy o nájmu, která bude pokračováním nájemní smlouvy ze dne 7. 4. 1997 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2002 a č. 3 ze dne 14. 8. 2003 uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a MVDr. Tomášem Vlachem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení prodloužení doby nájmu, rozšíření předmětu nájmu a s provedením stavebních úprav a zajistit uzavření nové smlouvy o nájmu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce