Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 268/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení potrubí parovodu do pozemků parc. č. 2663/1, 2663/6, 2663/8 a 2821 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení potrubí parovodu do pozemků parc. č. 2663/1, 2663/6, 2663/8 a 2821 v k. ú. Kyje se společností Pražská teplárenská, a. s., se sídlem Partyzánská 7, Praha 7

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení potrubí parovodu do pozemků parc. č. 2663/1, 2663/6, 2663/8 a 2821 v k. ú. Kyje

T: 31. 5. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic