Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 272/RMČ/2007

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o úhradě nájemného za minulá období na pozemky parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o úhradě nájemného za minulá období s panem Václavem Vránou, bytem K Luhu 457, Praha 9 - Hostavice na pozemky parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření smlouvy o úhradě nájemného za minulá období s panem Václavem Vránou

T: 15. 5. 2007

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Kyje o celkové výměře 1388 m2 s panem Václavem Vránou

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic