Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 274/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "dodávka počítačů" pro potřeby Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "dodávka počítačů"

II. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy s firmou, která předložila nejvýhodnější nabídku a to firma: DATECO, s. r. o., IČ: 257 920 32, Koberkova 1061, Praha 9

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. vyrozumět firmy, které poslaly své nabídky o ukončení výběrového řízení

2. zajistit uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou vítěznou firmou

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS