Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 275/RMČ/2007

k zadání veřejné zakázky "ostraha objektů městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním podlimitní veřejné zakázky "ostraha objektů městské části Praha 14", která bude realizována v zjednodušeném podlimitním řízení

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek a jejich hodnocení

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, KS, členové hodnotící komise