Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 276/RMČ/2007

k zadání veřejné zakázky malého rozsahu " instalace a oprava dopravního značení a dopravního zařízení" Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu "instalace a oprava dopravního značení a dopravního zařízení" dle přílohy č. 3

2. firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je přílohou č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "instalace a oprava dopravního značení a dopravního zařízení"

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 11. 5. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OVD, KS, členové hodnotící komise