Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 277/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce zdroje tepla M© ©estajovická č. p. 253/17, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce zdroje tepla M© ©estajovická č. p. 253/17, Praha 14 - Hloubětín"

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíľ sloľení je přílohou č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce zdroje tepla M© ©estajovická č. p. 253/17, Praha 14 - Hloubětín"

T: 27. 4. 2007

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 27. 4. 2007

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek "rekonstrukce zdroje tepla M© ©estajovická č. p. 253/17, Praha 14 - Hloubětín"

T: 5. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise