Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 284/RMČ/2007

k návrhu "Cílů pro rozvoj městské části Praha 14 v investiční i neinvestiční oblasti v období 2007 - 2010"


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s návrhem "Cílů pro rozvoj městské části Praha 14 v investiční i neinvestiční oblasti v období 2007 - 2010"

II. s o u h l a s í

s postoupením těchto cílů k připomínkování ve výborech zastupitelstva a komisích rady

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předání těchto cílů tajemníkům výborů zastupitelstva a komisí rady

T: ihned

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS