Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 9.5.2007

č. 298/RMČ/2007

k pronájmu části pozemku parc.č. 782/23 v k.ú. Hloubětín BD Chvalská 718/ 719


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 32,5 m2 v k. ú. Hloubětín, za účelem parkování dvou osobních vozidel Bytovému družstvu Chvalská 718/719, zastoupenému Ing. Milošem Stránským, bytem Jednostranná čp. 863/12, Praha 9 za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok (cena je uvedena bez DPH)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 32,5 m2 v k. ú. Hloubětín Bytovému družstvu Chvalská 718/719

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM