Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 305/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch v ZŠ Chvaletická č.p. 918, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch v ZŠ Chvaletická č.p.918, Praha 14 - Hloubětín"

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je přílohou č.1 tohoto usnesení - pouze v tištěné podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. 1 zajistit zahájení veřejné zakázky "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch v ZŠ Chvaletická"

T: 14. 5. 2007

1. 2 seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 14. 5. 2007

1. 3 seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch v ZŠ Chvaletická č.p. 918, Praha 14 - Hloubětín"

T: 19. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise