Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 310/RMČ/2007

na vyhodnocení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku"

II. s c h v a l u j e

pořadí nabídek, které byly hodnoceny dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit potřebné úkony k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OI, OŠ