Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 366/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova", které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení včetně kopie veřejného oznámení o projednání uvedené dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., s dokladovaným datem o jeho vyvěšení a sejmutí MHMP OOP

T: 19. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD