Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 367/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "stavba č. 7552 Budovatelská - Mladoboleslavská"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s realizací předpokládaného záměru "stavba č. 7552 Budovatelská - Mladoboleslavská" za podmínky, že zprovoznění této stavby bude současně se zprovozněním "stavby č. 0211 Lipnická - Ocelkova"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 uvedené v usnesení včetně kopie veřejného oznámení s dokladovaným datem o jeho vyvěšení a sejmutí MHMP OOP

T: 15. 6. 2007

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk Na vědomí: OÚR, OVD