Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 370/RMČ/2007

k návrhu na projednání dodatku č. 2 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dodatkem č. 2 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935, která je uzavřena mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít výše uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě, která je uzavřena mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14

T: 12. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : KS