Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 371/RMČ/2007

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355 v k. ú. Kyje za účelem umístění RZ


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a spol. News Outdoor Czech Republic, s. r. o., se sídlem K Červenému dvoru 25a, Praha 3, za účelem umístění oboustranného reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 6 m x 3 m, za celkové nájemné ve výši 78 000 Kč/rok

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355 v k. ú. Kyje se spol. News Outdoor Czech Republic, s. r. o.

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM- odd. majetkových dispozic