Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 373/RMČ/2007

k návrhu na prodej částí pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodejem částí pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9, podle navržených kupních smluv (příloha č. 8)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení kupních smluv na části pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým na příští zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic