Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 377/RMČ/2007

k návrhu využití prostor Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem využít uvolněné prostory ZŠ Vybíralova ke zřízení detašovaného pracoviště státního gymnázia

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zaslat Ing. Kuncovi, vedoucímu ekonomického oddělení návrh k využití prostor ZŠ Vybíralova

T: 18. 6. 2007

2. zahájit s Odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy jednání ohledně poskytnutí prostor ZŠ Vybíralova ke zřízení detašovaného pracoviště státního gymnázia

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede : Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí : OŠ